Obuka: “Akreditacija sertifikacionih tijela za sertifikaciju sistema menadžmenta prema standardu MEST EN ISO/IEC 17021-1:2018”

Akreditaciono tijelo Crne Gore

Akreditaciono tijelo Crne Gore u periodu 24-27.06.2024. godine, uz podršku EU projekta tehničke pomoći IPA 2020 pod nazivom “Povećanje kapaciteta institucija nadležnih za harmonizaciju i implementaciju EU zakonskog okvira u oblasti konkurentnosti i inovativnosti”, je organizovalo četvorodnevnu obuku na temu:

“Akreditacija sertifikacionih tijela za sertifikaciju sistema menadžmenta prema standardu MEST EN ISO/IEC 17021-1:2018”

Na predmetnoj obuci su, pored ostalog, bile obuhvaćene teme koje se odnose na:

  • tumačenje zahtjeva referentnog standarda MEST EN ISO/IEC 17021-1:2018 - Ocjenjivanje usaglašenosti - Zahtjevi za tijela koja obavljaju provjeru i sertifikaciju sistema menadžmenta - Dio 1: Zahtjevi
  • pregled ostalih odnosnih standarda nivoa 4 i 5 (ISO/IEC 17021-3, ISO 9001, ISO/IEC 17021-2, ISO 14001, ISO/IEC TS 17021-10, ISO 45001, ISO/TS 22003, ISO 22000, ISO/IEC 27006, ISO/IEC 27001 i sl.)
  • normativna dokumenta Evropske kooperacije za akreditaciju (EA) koja propisuju dodatne zahtjeve za akreditaciju sertifikacionih tijela za sertifikaciju sistema menadžmenta
  • metode i tehnike ocjenjivanja i sprovođenje postupka ocjenjivanja za potrebe dodjeljivanja/održavanja akreditacije, u skladu sa standardom MEST EN ISO 19011:2019
  • praktični primjeri i iskustva Hrvatske Akreditacijske Agencije (HAA) na akreditaciji sertifikacionih tijela za sertifikaciju sistema menadžmenta

Obuka je bila namijenjena ocjenjivačima ATCG i kandidatima za zvanje ocjenjivača ATCG, donosiocima odluka o akreditaciji u predmetnoj šemi akreditacije (članovima Komisije za akreditaciju ATCG), kao i stalno zaposlenima u ATCG.

Ekspert angažovan na projektu, sa ulogom predavača na obuci, je bio g-din Mladen Vrebčević, dipl. ing. sa višegodišnjim iskustvom ocjenjivača u predmetnoj šemi akreditacije koju je stekao u radu Hrvatske akreditacijske agencije (HAA) i kao peer evaluator Evropske kooperacije za akreditaciju (EA).

Photo 1 Photo 2 Photo 3