Obavještenje o prelasku na novi standard MEST ISO 22003-1:2022

51427fdc-cf2b-4686-acfe-662b98eb0604

Obavještenje za sertifikaciona tijela za sisteme menadžmenta koja u svom obimu imaju akreditovan sistem menadžmenta za bezbjednost hrane - prelazak na novi standard MEST ISO 22003-1:2022-Sistemi upravljanja bezbjednošću hrane - Zahtjevi za tijela koja vrše reviziju i sertifikaciju sistema upravljanja bezbjednošću hrane - Dio 1: Zahtjevi za tijela koja vrše reviziju i sertifikaciju sistema upravljanja bezbjednošću hrane


Institut za standardizaciju Crne Gore objavio je novu verziju standarda MEST ISO 22003- 1:2022-Sistemi upravljanja bezbjednošću hrane - Zahtjevi za tijela koja vrše reviziju i sertifikaciju sistema upravljanja bezbjednošću hrane - Dio 1: Zahtjevi za tijela koja vrše reviziju i sertifikaciju sistema upravljanja bezbjednošću hrane.(Food safety — Part 1: Requirements for bodies providing audit and certification of food safety management systems) od 29.11.2022., a koji je predviđen da ga u kombinaciji sa MEST EN ISO/IEC 17021-1 : 2018 koriste tijela koja vrše sertifikaciju sistema menadžmena bezbjednošću hrane-FSMS .

ATCG je sprovelo usklađivanje dokumenta sistema menadžmenta i sprovelo obuku svojih ocjenjivača tokom februara i marta mjeseca 2024.godine za novi standard MEST ISO 22003-1:2022. od 29.11.2022.


ATCG poziva sertifikaciona tijela koja u svom obimu imaju akreditovan sistem menadžmenta bezbjednošću hrane po MEST EN ISO 22000:2019 i METI TS ISO /TS 22003:2016, da mogu da podnesu kompletan Zahtjev sa prilozima za prelazak na novi standard od 02.aprila 2024.godine .


ATCG će izvršiti prelazak svih Sertifikacionih tijela za sisteme menadžmenta koja u svom obimu imaju akreditovan sistem menadžmenta bezbjednošću hrane po MEST EN ISO 22000:2019 i METI TS ISO /TS 22003:2016 na novi standard MEST ISO 22003-

1:2022 najkasnije do 31.decembra 2024. godine .


ATCG će početna ocjenjivanja po novom standardu MEST ISO 22003-1:2022 započeti od 2.aprila 2024.godine.

Nakon 2.aprila 2024.godine ATCG neće primati prijave za akreditaciju sistema menadžmenta bezbjednošću hrane po starom standardu METI TS ISO /TS 22003:2016.


Detaljne informacije o novinama za MEST ISO 22003-1:2022 kao i detaljan opis radnji koje treba preduzeti da bi se na adekvatan način obezbijedila tranzicija sa starog standarda METI TS ISO /TS 22003:2016 na novi standard MEST ISO 22003-1:2022 dati su u IAF MD 27 :2023 Transition Requirements for ISO 22003-1:2022.


Sertifikaciona tijela koja u svom obimu imaju akreditovan sistem menadžmenta bezbjednošću hrane na osnovu METI TS ISO /TS 22003:2016 su u obavezi da Akreditacionom tijelu Crne Gore dostave uz Zahtjev za prelazak na novi standard :

- Pregled analize svih razlika između nove i stare verzije standarda;

-Sopstveni plan tranzicije/ implementacije koji najmanje sadrži :

  1. Spisak promjena koji je uveo novi standard;

  2. Analizu uticaja promjena na relevantne aktivnosti/ procese i identifikovane potrebne radnje da bi se obezbijedila usklađenost (npr. sistem upravljanja/ dokumenti, IT alati);

  3. Dokaze da je relevantno osoblje na koje se promjene odnose kompetentno za revidiranu verziju i proces tranzicije;

-Identifikaciju svih dokumenta koja su izmjenjena u skladu sa promjenama nastalim u novom standardu;

-Preispitivanje Ugovora o sertifikaciji u skladu sa promjenama u novom standardu.


NAPOMENA:

Revizija Ugovora o sertifikaciji mora biti završena da bi se sertifikacionim tijelima oomogućilo dovoljno vremena da sprovedu sve neophodne promjene najkasnije do

31. decembra 2024. Implementacija mora da obezbijedi da do 30. juna 2025. svi klijenti budu ocjenjivani u skladu sa revidiranim zahtjevima


ATCG će na osnovu dostavljene dokumentacije sprovesti ocjenjivanje u svrhu prelaska na novi standard. U slučaju da dostavljena dokumentacija nije dovoljna da bi se obezbijedio prelazak na novi standard ATCG će sprovesti ocjenjivanje na lokaciji.

Efektivnost sprovedenih promjena u skladu sa novim standardom MEST ISO 22003- 1:2022 biće predmet ocjenjivanja na redovnim ocjenjivanjima kod sertifikacionih tijela .