ABOUT US

The establishment of ABM


Nakon urađenog Elaborata o sistemu akreditacije u Crnoj Gori i saglasno Zakonu o akreditaciji SCG („Sl.list SCG 44/05) Vlada Crne Gore je 29.marta2007.godine donijela Odluku o osnivanju Akreditacionog tijela Crne Gore («Sl. List RCG», br.21/2007). Odlukom se utvrđuje naziv i sjedište Akreditacionog tijela, djelatnost organi, finansiranje i nadzor nad radom Akreditacionog tijela. Odlukom o osnivanju i Statutom Akreditaciono tijelo Crne Gore definisano je kao pravno lice, samostalna neprofitna organizacija formirana radi utvrđivanja kompetentnosti organizacija za obavljanje poslova ocjenjivanja usaglašenosti.