ACCREDITATION

Obligations of Accredited organizations


Akreditovana organizacija se obavezuje da će se u svom radu (koji proizlazi iz dobijene akreditacije) pridržavati ustanovljene organizacije, sopstvenih pravila i postupaka koji su poslužili kao osnova za dobijanje akreditacije od strane ATCG.

Akreditovana organizacija je u obavezi da pruža usluge ocjenjivanja usaglašenosti svojim korisnicima poštujući ova Pravila, kriterijume akreditacije i zahtjeve koji su korišćeni pri akreditaciji, kao i sljedeće kriterijume:

 • akreditovana organizacija i njeno osoblje ne smiju biti ni pod kakvim poslovnim, ili nekim drugim uticajem koji bi mogao da utiče na njihove aktivnosti ocjenjivanja usaglašenosti;
 • ne smije dozvoliti drugim organizacijama ili pojedincima izvan svoje organizacije, da utiču na rezultate aktivnosti koje obavlja;
 • akreditovana organizacija ne smije obavljati bilo kakve aktivnosti koje mogu dovesti pod sumnju njenu nezavisnost i integritet pri odlučivanju u vezi sa njenim aktivnostima pod akreditacijom;
 • zarade osoblja koje obavlja aktivnosti pod akreditacijom ne smiju direktno da zavise od obima izvršenih aktivnosti, i ni na koji način, od rezultata aktivnosti.
Po pravilu akreditovana organizacija sama pruža usluge, odnosno obavlja poslove ocjenjivanja usaglašenosti, za koje je akreditovana i koje je ugovorila sa svojim korisnikom usluga.

Akreditovana organizacija je u obavezi da omogući svom korisniku usluga ili njegovom predstavniku praćenje sopstvenih performansi koje su u vezi realizacije njihovog ugovora, uključujući pristup opremi i uređajima, osvjedočenje u obavljanje aktivnosti, uzimanje odgovarajućih uzoraka i drugo što je potrebno radi verifikacije usluge od strane korisnika usluge.

Akreditovana organizacija je u obavezi da omogući ATCG i njegovim predstavnicima praćenje usaglašenosti sa ovim Pravilima i odgovarajućim kriterijumima za akreditaciju. To podrazumijeva, ali se ne ograničava na:

 • omogucavanje pristupa svim relevantnim podrucjima rada akreditovane organizacije radi osvjedocenja u obavljanje aktivnosti pod akreditacijom;
 • izvodenje odgovarajucih provjera/ocjenjivanja od strane predstavnika ATCG, po dogovorenom rasporedu, kako bi se ATCG uvjerio i potvrdio kompetentnost akreditovane organizacije za obavljanje aktivnosti pod akreditacijom, a u slucaju vanredne nadzorne posjete i bez unaprijed dogovorenog rasporeda, u mjeri koja je potrebna da se ostvari cilj te posjete;
 • prilikom pravljenja poslovnih aranžmana sa svojim korisnicima, akreditovana organizacija ce predvidjeti mogucnost da predstavnici ATCG mogu imati pristup i njenim korisnicima u mjeri koja je potrebna da se osvjedoce u rad akreditovane organizacije;
 • pripremu, pakovanje i slanje, gdje je primjenljivo, predmeta ili uzoraka za kontrolisanje, ispitivanje ili drugih stvari potrebnih za verifikaciju obavljenih aktivnosti od strane ATCG;
 • ucešce u programima provjere strucnosti rada i/ili medulaboratorijskih ispitivanja, koje je utvrdio ili prihvatio ATCG;
 • omogucavanje pristupa uredajima, opremi i osoblju u cilju njihovog ocjenjivanja prema propisanim kriterijumima;
 • provjeru, od strane ATCG ili njegovih predstavnika, dokumenata ukljucujuci izvještaje, sertifikate i druge zapise relevantne za aktivnosti pod akreditacijom;
 • provjeru, od strane ATCG ili njegovih predstavnika, rezultata internih provjera i preispitivanja od strane rukovodstva akreditovane organizacije radi verifikovanja efikasnosti i djelotvornosti primjenjenog sistema kvaliteta.
Akreditovana organizacija je u obavezi da čuva sve izvještaje, originalna zapažanja ili nalaze, proračune i dobijene podatke, koji su u vezi sa obavljenim aktivnostima za koje je ona akreditovana, da za iste omogući pristup za period od najmanje četiri godine, osim ako ATCG drugačije ne propiše ili ukoliko duži rok nije utvrđen zakonom odnosno propisom.

Uređenje ugovornog odnosa između akreditovane organizacije i njenih korisnika usluga ne smije stvarati nikakve obaveze ili odgovornosti za ATCG.

Akreditovana organizacija je u obavezi da:

 • za vrijeme trajanja akreditacije poštuje ova Pravila i da zadovoljava kriterijume za akreditaciju koje je propisao ATCG;
 • koristi pravo na akreditaciju samo za usluge za koje joj je akreditacija dodijeljena, u skladu sa obimom akreditacije, i samo kada ih pruža poštujući ova Pravila i kriterijume akreditacije koje je propisao ATCG;
 • blagovremeno nadoknađuje ATCG sve troškove za podnošenje zahtjeva, ocjenjivanja, nadzora, održavanja akreditacije kao i druge naknade koje proizilaze iz sticanja i održavanja akreditacije, koje utvrđuje ATCG, u skladu sa odgovarajućom Odlukom o troškovima akreditacije koje snosi podnosilac zahtjeva za akreditaciju;
 • svoju akreditaciju, odnosno rješenje o akreditaciji, ne koristi na način koji bi ugrožavao reputaciju ATCG, vodeći naročito računa da se takvim korišcenjem ne stvara nedoumica u pogledu obima i sadržaja dodijeljene joj akreditacije i da ne daje nikakve izjave o svojoj akreditaciji koje se, po ovim Pravilima, mogu smatrati zloupotrebom dodjeljene akreditacije;
 • se u slučaju bilo kakvih nedoumica oko korišcenja akreditacije koja joj je dodjeljena, obrati ATCG za dobijanje autenticnog tumacenja;
 • nakon oduzimanja akreditacije vrati ATCG rješenje o akreditaciji;
 • u ugovore sa korisnicima usluga ili u svoje izvještaje ili sertifikate ne unosi bilo kakva odredenja koja mogu navoditi na zakljucak da su akreditacijom, proizvod ili usluga potvrdeni od strane ATCG;
 • osigura da nijedan dokument o akreditaciji, znak ili izvještaj niti bilo koji njihov dio nece biti korišceni na nacin koji može trece lice dovesti u zabludu;
 • osigura da ce razmatrati prigovore koji su joj upuceni od trece strane i odlucivati o njima, u skladu sa svojom dokumentovanom politikom i postupcima za riješavanje prigovora;
 • obezbijedi cuvanje zapisa u vezi nastalih incidentnih situacija koje se odnose na bezbjednost proizvoda pokrivenih obimom akreditacije, kao i zapise od strane korisnika njenih usluga ili trece strane (na pr. zapisi pravosudnih organa) i podatke o preduzetim odgovarajucim korektivnim mjerama u vezi nastalih incidentnih situacija;
 • ATCG dostavi detalje o mjerama pravosudnih organa, koje su preduzete protiv nje, a u vezi pruženih usluga iz obima akreditacije;
 • cuva sve zapise o žalbama, prigovorima i osporavanjima, koji su joj upuceni od strane korisnika ili trece strane, kao i o mjerama koje je preduzela s tim u vezi i da ih, na zahtjev ATCG stavi na raspolaganje;
 • pouci svoje korisnike usluga da eventualne žalbe na njen rad mogu uputiti i ATCG;
 • se prilikom svoje promocije i reklamiranja, suzdrži od bilo kakvog nastupa kojim se nanosi direktna šteta drugim ucesnicima u sistemu akreditacije;
 • predstavljanje sistema akreditacije Crne Gore i ocjenjivanja usaglašenosti u zemlji i inostranstvu vrši na korektan i profesionalan nacin, vodeci racuna da se takvim predstavljanjem i svojom aktivnošcu ne narušava njegov ugled i cjelovitost;