MEĐUNARODNA SARADNJA

Bilateralni i multilateralni sporazumi o međusobnom priznavanju


Akreditaciono tijelo Crne Gore je sa Akreditacionim tijelom Srbije, Institutom za akreditaciju Republike Makedonije, Akreditacionim tijelom Albanije, Institutom za akreditiranje Bosne i Hercegovine i Hrvatskom akreditacijskom agencijom potpisala Sporazum o saradnji u oblasti akreditacije.

U skladu sa Sporazumom o slobodnoj trgovini u Centralnoj Evropi ''CEFTA 2006'', ANEKS 1, poglavlje IV Tehničke prepreke u trgovini, u cilju otklanjanja nepotrebnih prepreka u trgovini (u smislu STO Sporazuma o tehničkim preprekama), akreditaciona tijela , potpisnici Sporazuma o saradnji u oblasti akreditacije , sarađuju i razmenjuju informacije u oblasti akreditacije postupajući prema principima i normama koje su usvojile evropske i međunarodne organizacije u ovoj oblasti.

U okviru ovog sporazuma akreditaciona tijela će sarađivati u oblasti akreditacije laboratorija koje obavljaju ispitivanje i etaloniranje, tijela koja obavljaju sertifikaciju proizvoda, sistema upravljanja, osoblja i kontrolnih tijela.

Ova saradnja će biti obezbijeđena kroz sljedeće aktivnosti:

  • razmjenu informacija o aktivnostima i dokumentacije u oblasti akreditacije;
  • zajedničko organizovanje seminara i konferencija;
  • uzajamno obučavanje kadrova;
  • razmjenu ocjenjivača i tehničkih eksperata registrovanih kod ugovornih strana u cilju upoznavanja sa procesom akreditacije na licu mjesta;
  • obavljanje zajedničkog ocjenjivanja;
  • zajedničko učestvovanje organizacija, potpisnica sporazuma, u međulaboratorijskim poređenjima.