AKREDITACIJA

Termini i skraćenice


Termini
Za potrebe ovih Pravila se koriste termini koji su utemeljeni u standardima

 • EN ISO/IEC 17000 - Ocjenjivanje usaglašenosti - Rječnik i opšti principi
 • EN ISO/IEC 17011 - Ocjenjivanje usaglašenosti - Opšti zahtjevi za tijela za ocjenjivanje usaglašenosti
 • EN ISO 9000-Sistem menadžment kvalitetom-Osnove i rječnik
i oni su:
 • 1. AKREDITACIJA – zvanično priznanje kojim nacionalni organ za akreditaciju nakon sprovedenog postupka akreditacije (akreditovanja), potvrđuje da organizacija ispunjava utvrđene zahtjeve i da je kompetentna za obavljanje poslova ocjenjivanja usaglašenosti.
 • 2. POSTUPAK AKREDITACIJE (AKREDITACIJU) – postupak u kome nacionalni organ za akreditaciju utvrduje da li je organizacija kompetentna za obavljanje odredenih poslova ocjenjivanja usaglašenosti.
 • 3. AKREDITACIONO TIJELO CRNE GORE (ATCG) – nacionalni organ Republike Crne Gore za akreditaciju.
 • 4. SISTEM AKREDITACIJE – sistem koji ima sopstvena pravila, postupke i menadžment za izvođenje postupka akreditacije (akreditovanja).
 • 5. ORGANIZACIJA – pravno lice ili dio pravnog lica koje je upisano u sudski registar i koje ima ustanovljenu organizacionu strukturu i sopstveno rukovodstvo.
 • 6. AKREDITOVANA ORGANIZACIJA – organizacija kojoj je dodijeljena akreditacija.
 • 7. OCJENJIVANJE – sve aktivnosti u vezi sa akreditacijom organizacije, koje ATCG obavlja da bi se utvrdilo da li organizacija ispunjava zahtjeve iz ovih Pravila i dokumenata na koja se ova Pravila pozivaju. Ocjenjivanje se vrši u postupku dodjeljivanja i održavanja akreditacije i uključuje pregled dokumentacije, provjeru na lokaciji organizacije i/ili na lokaciji gdje organizacija obavlja poslove ocjenjivanja usaglašenosti, pripremu i razmatranje izvještaja o ocjenjivanju i druge shodne aktivnosti koje su neophodne za obezbjedenje informacija koje se koriste pri odlučivanju o akreditaciji.
 • 8. OCJENJIVANJE USAGLAŠENOSTI - svaka aktivnost koju obavlja podnosilac zahtjeva za akreditaciju, odnosno akreditovana organizacija, kojom se direktno ili indirektno utvrđuje da su odgovarajući zahtjevi ispunjeni.
 • 9. KRITERIJUMI AKREDITACIJE – zahtjevi iz referentnog standarda/uputstva, zakoni i tehnički propisi kao i od strane ATCG propisani uslovi za ispunjavanje tih zahtjeva.
 • 10. SERTIFIKAT O AKREDITACIJI - zvanični dokument ili set dokumenata koji govore da je akreditacija dodijeljena za određeni obim.
 • 11. PRIGOVOR - zahtjev koji podnosi organizacija za ponovno razmatranje neke po njoj nepovoljne odluke akreditacionog tijela a koje se odnosi na akreditacioni status.

  Napomena: Nepovoljne odluke ukljucuju:

  • Odbijanje prijema zahtjeva
  • Odbijanje da se nastavi sa ocjenjivanjem,
  • Zahtjeve za korektivnim mjerama,
  • Promjene u obimu akreditacije,
  • Odluku da se odbije, suspenduje ili ukine akreditacija i
  • Bilo koju mjeru koja ometa postizanje akreditacije koju želi organizacija.

 • 12. ŽALBA - bilo koji zahtjev za preduzimanje mjera, koji već nije obuhvaćen pod »PRIGOVOR«, a koji se odnosi na rad akreditacionog tijela ili akreditovane organizacije.
 • 13. PROŠIRENJE AKREDITACIJE - proces uvećanja obima akreditacije.
 • 14. ZAINTERESOVANE STRANE - strane koje imaju direktan ili indirektan interes za akreditaciju.

  Napomena: Direktan interes se odnosi na one koje se podvrgavaju akreditaciji, indirektan interes tiče se onih koji koriste ili se oslanjaju na akreditovane usluge ocjenjivanja usaglašenosti.

 • 15. SMANJENJE AKREDITACIJE - proces ukidanja akreditacije u jednom dijelu obima.
 • 16. OBIM AKREDITACIJE - specifični zadaci za koje se akreditacija traži ili za koje je dodijeljena.
 • 17. SUSPENZIJA AKREDITACIJE - proces u kome se akreditacija privremeno čini nevažećom, u cjelosti ili u jednom njenom dijelu.
 • 18. UKIDANJE AKREDITACIJE - proces okončavanja jedne akreditacije u potpunosti.
Skraćenice
Za potrebe ovih pravila se koriste i sljedece skraćenice:

 • ATCG – Akreditaciono tijelo Crne Gore
 • SACG – Sistem akreditacije Crne Gore
 • EA – European cooperation for Accreditation (Evropska kooperacija za akreditaciju)
 • IAF – International Accreditation Forum (Medunarodni forum za akreditaciju)
 • ILAC – International Laboratory Accreditation Cooperation (Medunarodna saradnja na akreditaciji laboratorija)