AKREDITACIJA

O akreditaciji


ŠTA JE AKREDITACIJA?
Današnji izazovi poslovnih sistema se mogu iskazati motom orjentacija na korisnika. Zadovoljenje ovog nastojanja se obezbjedjuje primjenom odgovarjucih standarda.
Osnovni postulati koji se žele obezbijediti primjenom standarda se iskazuje težnjom: Jedan standard → jedno ispitivanje → svuda u svijetu.
Ovakva težnja predstavlja prethodni uslov za trgovinu pod jednakim uslovima sa ciljem minimizirati troškove. Garant povjeranja za obezbjedjenje ovih stremljenja vrše autoritativna akreditaciona tijela, koja su nepristrasna u odnosu na tijela za ocjenu usaglašenosti (TOU) i njihove korisnike i koja rade na neprofitnoj osnovi.
Danas se često traži objektivna potvrda o usaglašenosti proizvoda/usluge sa specificiranim zahtjevima. Tijela za ocjenjivanje usaglašenosti (TOU) mogu objektivno potvrditi takvu usaglašenost. Ovakva TOU obavljaju aktivnosti koja ukljucuju etaloniranje, sertifikaciju, kontrolisanje i ispitivanje.
Za kupca, donosioca propisa i širu javnost je najvažnije da postoje dokazi da su TOU kompetentni da obavljaju svoje poslove, koji se ostvaruju nepristrasnim provjeravanjem njihove kompetentnosti. Takve provjere obezbjeduju autoritativna akreditaciona tijela, koja su nepristrasna u odnosu na TOU i njihove korisnike i koja rade na neprofitnoj osnovi. Sistem akreditacije za ocjenjivanja usaglašenosti koje pruža TOU trebalo bi da obezbijedi povjerenje kupca i donosioca propisa. Istovremeno ovaj sistem olakšava trgovinu izvan državnih granica.
Sistem olakšavanja trgovine «preko granice» može da funkcioniše ukoliko akreditaciona tijela i TOU rade po globalno prihvacenim kriterijumima na ekvivalentan nacin i ako uzimaju u obzir interese svih zainteresovanih strana.

Akreditacija je postupak koji sprovodi Nacionalno akreditaciono tijelo i na osnovu kojeg utvrđuje i potvrđuje da određena organizacija ispunjava zahtjeve za obavljanje odgovarajućih poslova ocjenjivanja usaglašenosti, utvrđenih u odgovarajućim međunarodnim standardima i da je kompetentna za obavljanje tih poslova. U Crnoj Gori akreditaciju sprovodi Akreditaciono tijelo Crne Gore (ATCG). ATCG je osnovala Vlada Republike Crne Gore kao samostalnu neprofitnu organizaciju koja sprovodi Zakon o akreditaciji.

ZAŠTO AKREDITACIJA?
Akreditacija obezbjeđuje formalno priznavanje kompetentnosti organizacija za ocjenjivanje usaglašenosti, što omogućava korisnicima da identifikuju i izaberu pouzdanu uslugu (ispitivanja / etaloniranja/ kontrolisanja/ sertifikacije) koja može ispuniti njihova očekivanja i potrebe.
Proizvodne kompanije mogu koristiti usluge akreditovanih laboratorija, kontrolnih i sertifikacionih tijela da bi potvrdile usaglašenost svojih proizvoda sa određenim zahtjevima-standardima i opšte priznatim specifikacijama, jer akreditacija daje povjerenje u sigurnost i kvalitet proizvoda i usluga, ako su isti ispitani, potvrđeni ili pod nadzorom kompetentnih organizacija koje zadovoljavaju međunarodno prihvaćene kriterijume. Na taj način se smanjuje rizik odabira nekompetentnih ocjenitelja, a akreditacija doprinosi da se smanje troškovi, nedostaci proizvoda, zdravstveni rizici, očuva reputacija kompanije ili da se ispune zakonski ili korisnički zahtjevi i osigura povjerenje i slobodno tržište.

KO MOŽE DA SE AKREDITUJE?
  • Laboratorije za ispitivanje - ispitivanje životnih namirnica, parametara životne sredine, električnih uređaja, opreme pod pritiskom, hemijskih proizvoda, metala i proizvoda od metala, građevinskih materijala i dr.
  • Laboratorije za etaloniranje - etaloniranje merne i ispitne opreme
  • Sertifikaciona tijela - usluge sertifikacije proizvoda, procesa i usluga u skladu sa propisima i prema razvijenim sertifikacionim šemama; sistema menadžmenta (sistem upravljanja kvalitetom, životnom sredinom, bezbjednošću hrane i dr.) i stručnih lica (ocjenjivači sistema menadžmenta kvaliteta i upravljanja životnom sredinom, zavarivači, lica koja obavljaju ispitivanje bez razaranja i dr.)
  • Kontrolna tijela – kontrolisanje liftova i dizalica, opreme pod pritiskom, elektro-opreme i instalacija, kvaliteta nameštaja, kontrolisanje u oblasti motornih vozila i drugim područjima.


KOJE SU PREDNOSTI I KORISTI OD AKREDITACIJE?
Prednosti akreditacije, u zavisnosti od zainteresovane strane, su za:

  • akreditovane organizacije, jer akreditacija garantuje podizanje nivoa organizacijske i tehničke osposobljenosti laboratorija za etaloniranje i ispitivanje, kontrolnih organizacija i sertifikacionih tijela.
  • državu, jer akreditacija je međunarodno priznato sredstvo za osiguranje povjerenja u rad institucija koje je država ovlastila za poslove ocjenjivanja usaglašenosti (ispitivanja, etaloniranja, kontrolisanja i sertifikaciju), s ciljem zaštite javnih interesa i povećanja pouzdanosti u donošenju odgovarajućih odluka. Akreditacija je mjera za uspostavljanje povjerenja na tržištu proizvoda i usluga i element infrastrukture kvaliteta jedne zemlje, koja povezana sa evropskom i međunarodnom zajednicom, osigurava prepoznatljivost, prihvaćenost i priznanje ocjene usaglašenosti zahtjeva za proizvode izvan granica zemlje.
  • privredu, jer akreditacija obezbjeđuje pouzdana ispitivanja i merenja, povećava pouzdanost donošenja odluka na osnovu tih ispitivanja i merenja, smanjuju troškove, nedostatke na proizvodima i pomaže pri odlučivanju i procenjivanju rizika. Proizvodi sertifikovani od strane akreditovanih sertifikacionih tijela povećavaju povjerenje potrošača, korisnika proizvoda kao i konkurentnost na tržištu. Sistemi menadžmenta sertifikovani od strane akreditovanih sertifikacionih tijela povećavaju povjerenje u poslovanje organizacije, konkurentnost i olakšavaju pristup novim tržištima. Kako je u postupku akreditacije, ocjenjivanje i potvrđivanje kompetentnosti obavljeno od treće strane, nezavisnog akreditacionog tijela, štedi se vrijeme i novac i povećava povjerenje.
  • potrošače i kupce, jer akreditacija daje povjerenje u sigurnost i kvalitet proizvoda i usluga, ako su isti ispitani, potvrđeni ili pod nadzorom kompetentnih organizacija koje zadovoljavaju međunarodno prihvaćene kriterijume. Korisnici danas traže kvalitetne proizvode, pa se proizvođači i dobavljači trude da ispune specifične zahtjeve. To često znači da se proizvodi šalju u akreditovanu laboratoriju, kontrolno ili sertifikaciono tijelo radi potvrđivanja i provjere karakteristika proizvoda u odnosu na standard ili odgovarajuću specifikaciju. Izbor kompetentnog tijela za ocjenjivanje usaglašenosti smanjuje rizik od proizvodnje ili prodaje nekvalitetnog proizvoda.