DOKUMENTACIJA

Zakoni, propisi i referentna dokumenta


  • Politika kvaliteta
  • Etički kodeks
  • Zakon o akreditaciji
  • Spisak standarda, smjernica i upustava koje treba da zadovolji podnosilac zahtjeva
  • Odluka o osnivanju