• VIDEO

 • FAQs

  Koje poslove obavlja ATCG?
  O djelokrugu rada ATCG-a pogledajte sljedeću stranicu Djelatnosti.
  Koliko traje postupak akreditacije?
  Vrijeme od formalnog podnošenja prijave za akreditaciju do dodjeljivanja akreditacije zavisi od sljedećih elemenata:
  kompleksnosti i veličine zatraženog obima akreditacije,
  koliko je podnosilac prijave uskladio svoj rad sa određenim zahtjevima,
  koliko je podnosilac prijave jasno razumio neusaglašenosti utvrđene tokom ocjenjivanja,
  koliko ih je brzo i efikasno otklonio.
  Koliki su troškovi akreditacije?
  Troškovi akreditacije, koje snose podnosioci prijave za akreditaciju i akreditovana tijela za ocjenjivanje usaglašenosti dati su u Odluci o visini troškova akreditacije
  Gdje se može pronaći laboratorija akreditovana za ispitivanje?
  Spisak svih tijela za ocjenjivanje usaglašenosti, akreditovanih od strane ATCG-a, nalazi se na internet stranici ATCG-a pod nazivom Registar akreditovanih organizacija

 • client_1
 • client_2
 • client_3
 • client_4